3rd GRADE STUDENTS LEARN WHILE PLAYING

ELS ALUMNES DE 3R APRENEN JUGANT

AND 4th GRADE STUDENTS TOO!

I ELS DE 4t TAMBÉ!

OUR CHRISTMAS LUNCH

This year, in 4th grade, we have worked on how English people celebrate Christmas day. Then, in pairs, we have created our own Christmas lunch. Do you want to taste them?

EL NOSTRE DINAR DE NADAL

Aquest any, a quart, hem treballat com celebren els anglesos el dia de Nadal. Després, per parelles, hem creat el nostre propi menú de Nadal. Els voleu tastar?

5th GRADE STUDENTS LOVE PLAYING

Here you are some pictures of different games we play in order to practise the contents we are learning in every unit. We had a lot of fun. 

ALS ALUMNES DE 5È ELS HI ENCANTA JUGAR

A continuació, podreu veure unes fotos dels diferents jocs que fem a la classe d'anglès per tal de practicar els continguts de cada unitat. Ens ho passem molt bé.

LEARNING MORE ABOUT ENGLAND

Sometimes, students have an object related to England and they want to share it with their classmates. That was the case of a first grade student, she had a coin from England and she wanted to show it to her classmates. Here you are the pictures.

APRENENT MÉS SOBRE ANGLATERRA

De vegades, els alumnes tenen algun objecte relacionat amb Anglaterra i volen compartir-ho amb els seus companys. Aquest va ser el cas d'una alumna de primer, que tenia una moneda anglesa i la va voler mostrar als seus companys. Aquí teniu unes fotos.

GAMES IN 3rd GRADE

Playing is one of the best ways of learning. That's the reason why we devote a lot of time to play games that allow us to assimilate the contents in a better way. Here you are some examples.

JOCS A 3r

Jugar és una de les millors maneres d'aprendre. És per això, que dediquem moltes estones a fer jocs que ens ajuden a assimilar els continguts més fàcilment. Aquí teniu alguns exemples.

LEARNING THE PARTS OF THE BODY WITH OUR FAVOURITE CARTOONS

Unit 5 in first grade was devoted to parts of the body. In order to practise the contents in a funnier way, we played this game. In it, students had to stick the wordcards with the parts of the body in their right place. We had a lot of fun while learning!!!

APRENENT LES PARTS DEL COS AMB ELS NOSTRES DIBUIXOS PREFERITS

La unitat 5 de primer curs de primària ha estat dedicada a aprendre les parts del cos. Per tal de practicar els continguts d'una manera més divertida, vam jugar a aquest joc. En ell, els alumnes havien d'enganxar les diferents cartes amb el vocabulari de les parts del cos en el seu lloc corresponent. Ens ho vam passar d'allò més bé mentre apreníem!!!

CHRISTMAS WEBPAGE

Here you are a link to a webpage in which you will be able to find some carols, stories, songs and games. I hope you enjoy it!

PÀGINA WEB DE NADAL

A continuació teniu un link a una pàgina web en la qual podreu trobar diferents cançons, històries i jocs. Espero que la gaudiu!

CHRISTMAS SONGS

Christmas songs are a very important characteristic of Christmas, that is the reason why every grade has worked in one of them. Here you are the videos, from 1st to 6th grade.

NADALES EN ANGLÈS

Les nadales són una característica molt important del Nadal, motiu pel qual cada curs ha treballat una d'elles. Aquí teniu els vídeos, des de 1r fins a 6è.

1st / 1r

2nd / 2n

3rd / 3r

5th / 5è

6th / 6è

GRAMMAR DICE GAME IN 3rd GRADE

In unit 2, 3rd grade students were taught how to use the verb CAN in its three structures (affirmative, negative and interrogartive). In order to practise this in a funnier way, we played a game with dice. There were three dice: one with actions, another with subjects and the last one with a question mark (interrogative), a tick (affirmative) and a cross (negative). They had to throw the dice and make a sentence. It was very amazing and they understood how this verb works in a better way.

JOC DE GRAMÀTICA AMB DAUS A 3r

A la unitat 2, els alumnes de 3r van aprendre a utilitzar el verb PODER en les seves tres formes (afirmativa, negativa i interrogativa). Per tal de practicar-ho d'una manera més divertida, vam jugar amb daus. Hi havia tres daus: un amb les accions, un altre amb els subjectes i l'últim amb un signe d'interrogació (interrogativa), un tick (afirmativa) i una creu (negativa). L'objectiu era tirar els tres daus i fer una frase amb els elements que havien sortit. Va ser molt divertit i els alumnes van entendre molt millor el funcionament d'aquest verb.

MY HERO AND VILLAIN COMPOSITIONS

In unit 1, 6th grade students were asked to write a composition about their favourite hero and villain. They had to describe and compare them, since we were working on comparatives and superlatives. Here you are some pictures of these writings.

REDACCIONS A 6È

A la unitat 1, els alumnes de 6è van escriure una redacció sobre el seu heroi i personatge dolent preferit. En aquest treball, se'ls hi demanava descriure'ls i comparar-los, per tal de posar en pràctica les estructures dels comparatius i superlatius que havíem estat treballant a la classe. Aquí teniu algunes fotos de les seves produccions.

MAKING SENTENCES!!! 5th GRADE

In unit 1, we learnt how to make sentences with "Verb to Be" and feelings. In order to understand them better and to learn at the same time we have fun, we played a game in which every student had a card with a word. The aim was to put ourselves in order to make the sentences the teacher told us. It was very funny!

FENT FRASES!!!   5È

A l'unitat 1, vam aprendre a fer frases amb el "Verb to Be" i els sentiments i estats d'ànim. Per tal d'entendre millor aquestes frases i aprendre a la mateixa vegada que ens divertíem, vam fer un joc en què cada alumne tenia una targeta amb una paraula. L'objectiu era que ens posséssim en ordre per formar les frases que la mestra ens havia demanat. Va ser molt divertit!

What colours do you like? (kids song)

VIGILEU!

Google
contador de visitas
alltheforo.com

EL TEMPS A SANT JAUME: