ROUTINES

In Kindergarden, we always start the English class with some routines: hello song, days of the week song and the weather.

Here you are the videos of P4 and P5 students singing and dancing the "hello song". We hope you like them.

 

A E. Infantil, sempre comencem les classes d'Anglès amb les rutines: la cançó d'hola, els dies de la setmana i el temps.

Aquí teniu els videos dels alumnes de P4 i P5 cantant i ballant la cançó d' "Hola". Esperem que us agradin.

HAVING FUN IN THE ENGLISH CLASS!!!

This second term, the Kindergarden pupils have visited the English class. There, they have learnt how to use the digital board watching some videos, listening to different songs and playing games. They have enjoyed this visit a lot and we will repeat it soon!!!

 

Aquest segon trimestre, els alumnes de Educació Infantil han visitat l'aula d'anglès. Allà, han après a utilitzar la pissarra digital tot mirant vídeos, escoltant diferent cançons i fent jocs. Han gaudit molt d'aquesta visita i la repetirem aviat!!!

VIGILEU!

Google
contador de visitas
alltheforo.com

EL TEMPS A SANT JAUME: